Image: Sue Gahagen

Sue Gahagen with Shipibo friends.